پاسخ به تمامی سوالات این پرسشنامه الزامی است
 
نحوه آشنایی شما با این پرسشنامه :
هدف اصلی شما از تهیه کامپیوتر چیست؟
با کدامیک از محصولات کولرمستر آشنایی دارید؟
در حال حاضر کدامیک از محصولات کولرمستر را دارید؟
 
آیا می‌دانید گارانتی محصولات کولرمستر چند ساله است؟
در صورتی که محصول کولرمستر را در حال حاضر ندارید، دوست داشتید کدامیک از محصولات کولرمستر را تهیه می‌کردید؟
به نظر شما، کدامیک از گزینه‌های زیر جزو ویژگی‌های بارز محصولات کولرمستر به حساب می‌آید؟
برای خرید محصولات کولرمستر کدامیک از بسترها را برای تهیه کردن کالا انتخاب می‌کنید؟
 
آیا توانایی اسمبل کردن کامپیوتر را دارید؟